"No deixeu que cap nen es vagi a casa trist per no haver parlat amb ell i haver solucionat el problema."

Santa Joaquima de Vedruna

Delegats

Qui són?
Pare, mare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper.

Regulació de la figura dels delegats/des de classe.
La figura dels delegats de classe és molt important, ja que han de ser el vincle de comunicació obert de manera permanent i directe entre els pares d´una classe i els òrgans de direcció de l´AMPA i l’escola. Per que funcionin els hem de omplir de contingut i regular el seu funcionament. Com a representants de les famílies de cada classe dependran directament, salvaguardant la seva autonomia, de l’associació de mares i pares del centre.

Funcions dels delegats.

  1. Mantenir contacte directe amb el mestre tutor o la mestra tutora de la seva classe, per tal de: Rebre informació i formació arran dels objectius generals i de les activitats de tot tipus que es duguin a terme amb el grup –classe. Transmetre les inquietuds i interessos dels pares i mares del seu grup.
  2. Mantenir informat al seu grup-classe, en base a tot allò que es determini des d'un òrgan competent (òrgans del centre, AMPA, Consell Escolar, Claustre, etc.).
  3. Col·laborar en les necessitats concretes de la seva classe, del centre i de la junta de l’AMPA.
  4. Motivar als pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a l'escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, comissions, xerrades de pares... etc).
  5. Col·laborar estretament amb els pares i mares de la Junta de l'AMPA en tots aquells afers que es decideixi duu a terme en el pla de curs, acordant la fórmula de participació que millor s'adapti a la realitat de cadascú.
  6. Mantenir informada a la junta de l'AMPA de totes aquelles quotidianitats sorgides de la seva classe i que el propi delegat/delegada valori que pot ser d'interès per una majoria: funcionament dels serveis, activitats extraescolars, etc.
  7. Tenir cura de la recepció i organització de la informació que els sigui facilitada, tan per part dels òrgans del centre (Consell Escolar, Claustre, Equip Directiu, AMPA, etc.), com del respectiu tutor o tutora de la seva classe. Ha de garantir la privacitat de la informació.
  8. Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.